Relearn

starting at Tuesday the 29th of August
ending at Saturday the 2nd of September
Rotterdam
vanaf dinsdag 29 augustus
tot zaterdag 2 september
Rotterdam
Culinary Eetcafé evening in the Poortgebouw
(Tuesday 29-08, 19:00 - 21:00)

We invite you to join us on Tuesday the 29th of August in Poortgebouw in a discussion about Relearn, its nomadic roots and its current home in this formerly squatted historical monument of Rotterdam.

As part of this, the Poortgebouw residents will host an Eetcafé culinary evening, where a vegan dinner will be served on donation.

Next to this, Giulia de Giovanelli and Max Franklin will be presenting their work, The Autonomous Archive, a digital archivation system for Poortgebouw's historical documents.

Join us on Tuesday to get to know the archive of the Poortgebouw and to find out more about Relearn.

Vereniging Poortgebouw
Stieltjesstraat 38, Rotterdam
Tuesday 29th of August, 2017
19:00u - 21:00h
free entrance
Ring the bel (there will be a bel)!

Links
www.poortgebouw.org
Relearn's program
The Autonomous Archive

Culinaire Eetcafé avond in het Poortgebouw
(dinsdag 29-08, 19:00 - 21:00)

We nodigen je uit om op dinsdag 29 augustus in het Poortgebouw deel te nemen aan een discussie over Relearn, haar nomadische wortels en haar huidige woning in dit voorheen gekraakte historische monument in Rotterdam.

Als deel van deze avond zullen de bewoners van het Poortgebouw een Eetcafé avond organiseren, een culinaire avond waar een veganistisch diner wordt geserveerd op donatie.

Daarnaast presenteren Giulia de Giovanelli en Max Franklin hun werk, The Autonomous Archive, een digitaal archiveringssysteem voor historische documenten van het Poortgebouw.

Kom naar het Poortgebouw op dinsdagavond om haar archief te leren kennen en meer te weten te komen over Relearn.

Vereniging Poortgebouw
Stieltjesstraat 38, Rotterdam
Dinsdag 29 augustus, 2017
19:00u - 21:00h
vrije toegang
Bel aan (er zal een deurbel zijn)!

Links
www.poortgebouw.org
Relearn's programma
The Autonomous Archive
Call for Participation to Relearn 2017

This summer Relearn is traveling to Rotterdam. After having collected track proposals in the previous weeks, we are now looking for participants to make this week of relearning happen (29/08 - 02/09).

Relearn is a collective learning experiment with as many teachers as it has participants. It is motivated by the possibility to displace parameters of/for research, studying and learning. During the week of Relearn, we work with a set of case-studies, observations, questions or stacks of study material that we call "tracks". Relearn outlines the idea of resetting thinking modes, for a diverse set of approaches that we can reconsider, that come out of the development of our cultures towards and through digital entities.

While Relearn is an experiment in collective learning, it grows from an interest in Free / Libre Open Source Software culture and practices as a way to address and acknowledge the production processes and frameworks involving technology and culture.

This year's Relearn general focus is to reconsider forms of self-organising in regard to both machinic systems and social formations. We started to use the term "co-autonomies" to refer to these ideas. We hope to make use of the proposed tracks as a looking glass to reconstruct notions of agency and consider ways of maintaining them. Particularly within the current political and economic vortex, we would like to discover ways in which co-autonomies can be re-explored, re-shared and re-created from many different angles.

Based on the submissions we received, the week of Relearn will unfold around five different tracks that cover the following themes: the design of programmable languages, digital collective care, radio transmission, the networked archive, critical cake production, open source pseudo-utopian paradigms and radical pedagogies.

We are now looking for participants who would like to address these issues, as part of an experimental and collaborative learning environment. We invite participants to propose experiments to extend the framework provided by the tracks, be they deriving from practice, research or enthusiasm.

Practical info
This year's Relearn will take place at the Poortgebouw, a former squat which now hosts a group of artists, musicians and activists. Due to spatial logistics, we will have to keep the participant count to 60 people in total. A portion of this count is already taken up by the track organisers and coordinators.

In order to provide you with a daily lunch, coffee/tea, fruit and practical materials, we will ask participants to contribute to Relearn with a fee of €50. Following a tradition from previous years, we will try to arrange a hosting network in the city and find a place to stay for each participant.

If you would like to join Relearn, please send an email to registration@relearn.be with a short motivation of your interest before the 21st of August. We will try to confirm as soon as we can.

Resources & contact
→ email: registration@relearn.be
→ subscribe to the Relearn mailinglist
→ Relearn's gitlab repository
→ IRC channel: #relearn on Freenode
→ Photographs of previous Relearn editions can be found in Constant's gallery

We are looking forward to hearing from you!

the Relearn team


Oproep voor deelname aan Relearn 2017

Deze zomer reist Relearn naar Rotterdam. Nadat we in de afgelopen weken voorstellen voor tracks hebben verzameld, zoeken we nu deelnemers om deze week van relearning mogelijk te maken (29/08 - 02/09).

Relearn is een collectief leer experiment met net zoveel leraren als deelnemers. De collectieve studieweek zet parameters van/voor leren centraal, en zoekt manieren om deze te verplaatsen. Tijdens Relearn werken we met een reeks case studies, waarnemingen, vragen, of stapels studiemateriaal die als "tracks" de structuur van de week vormen. Relearn omarmt het resetten van denkmodi, om een uiteenlopende reeks aanpakken te heroverwegen, die voortkomen uit de ontwikkeling van onze culturen tot en via digitale entiteiten.

Naast een experiment in collectief leren, is Relearn ontstaan vanuit een interesse in Vrije en Open Source Software-cultuur als een manier om de productieprocessen en -kaders van technologie en cultuur te ondervragen.

De editie van Relearn dit jaar is losjes verbonden aan een thema rondom zelf-organiseren en co-autonomieën met betrekking tot zowel machinale systemen als sociale formaties. We hopen dat de voorgestelde tracks als een lens kunnen gaan functioneren om ideeën rondom agentschap te reconstrueren en manieren te verkennen om deze te onderhouden. Met name in de huidige politieke en economische draaikolk willen we manieren ontdekken waarin co-autonomieën uit verschillende hoeken opnieuw onderzocht, gedeeld en gemaakt kunnen worden.

Gebaseerd op de track voorstellen die we in de afgelopen weken ontvingen, zal Relearn zich rond de volgende thema's gaan ontvouwen: het ontwerpen van programmeerbare talen, digitale collectieve verzorging, radiotransmissie, het netwerkarchief, kritische taartproductie, open source pseudo-utopische paradigma's en radicale pedagogieën.

(nog te vertalen)

Met deze oproep zijn we op zoek naar deelnemers die deze kwesties willen aanpakken en onderdeel willen zijn van een experimentele en samenwerkende leeromgeving. We nodigen deelnemers uit om praktische oefeningen voor te stellen om het door de tracks geleverde kader te vergroten, op basis van een eigen praktijk, onderzoek of enthousiasme.

Praktiche info
Dit jaar zal Relearn plaatsvinden in het Poortgebouw in Rotterdam, een voormalig kraakpand die nu een groep artiesten, musici en activisten host. Vanwege de ruimtelijke logistiek binnen het gebouw, kunnen we de week met maximaal 60 personen doorbrengen. Een gedeelte hiervan is al ingenomen door mensen die tracks voorbereiden en deze editie van Relearn coördineren.

Om een dagelijkse lunch, koffie/thee, fruit en praktische materialen te kunnen aanbieden, vragen we een deelnemersvergoeding van €50. Na een traditie van eerdere jaren, gaan we ons best doen om dit keer een hosting netwerk in Rotterdam te creëeren en een overnachtingsplek te vinden voor iedereen.

Als je deel wilt nemen aan Relearn, stuur dan voor 21 augustus een email naar registration@relearn.be met een korte motivatie of verwoordingen van je interesse in Relearn. We gaan ons best doen om zo snel mogelijk je deelname te bevestigen.

Links & contact
→ email: registration@relearn.be
→ Abonneren op de Relearn mailinglijst
→ Relearn's gitlab repository
→ IRC kanaal: #relearn op Freenode
→ Foto's van eerdere Relearn edities zijn te vinden in Constant's gallery

We kijken uit naar de reacties!

het Relearn team


Call for tracks

Relearn is a collective learning experiment with as many teachers as it has participants. It is motivated by the possibility to displace parameters of/for research, studying and learning. During the week of Relearn, we work with a set of case-studies, observations, questions or stacks of study material that we call "tracks". Relearn outlines the idea of resetting thinking modes, for a diverse set of approaches that we can reconsider, that come out of the development of our cultures towards and through digital entities.

While Relearn is an experiment in collective learning, it grows from an interest in Free / Libre Open Source Software culture and practices as a way to address and acknowledge the production processes and frameworks involving technology and culture.

For the upcoming Relearn, we are looking for people that are willing to research together by initiating a track around a specific subject, methodology or issue they/you are currently working on or would like to investigate during this week. A key element for this experiment is that tracks need not be fully determined, and a concrete end-product is not required at all.

This year's Relearn is loosely connected to the possibilities to reconsider forms of organisation and to create co-autonomies in regard to both machinic systems and social formations. We hope to make use of the proposed tracks as a looking glass to reconstruct notions of agency and consider forms of maintaining them. Particularly within the current political and economic vortex, we would like to discover ways in which co-autonomies can be re-explored, re-shared and re-created from many different angles.

We're allowing ourselves to prefix this word, co-autonomies, because the idea of autonomy alone doesn't emphasise the cross-seeding aspects we hope to stimulate. We mean co-autonomy as the conscious collective need for multiple autonomous systems and practices, that may also be alternative, simultaneous, off grid, self-standing or self-defining, but not operating inside a vacuum closed off to social, political and economical relations.

Feel free to get in touch with us to discuss ideas or possible forms of contribution to Relearn this year. We are looking forward to create a collective study moment in the summer of 2017 in Rotterdam!

Practical info
Relearn will take place between Tuesday the 29th of August and will end on Saturday the 2nd of September. We are currently working with the community at Poortgebouw to see if this could be our Relearn location of this year. Following a tradition from previous years, we will try to arrange a hosting network in the city and find a place to stay for each participant. Depending on our subsidy requests, we aim for the lowest participation fee possible for the week, with a strong preference for none.

How to submit a track
The reader is invited to submit a proposal around a subject they have been investigating or would like to pursue in a collective setting. In order to propose a track, please send an email to registration@relearn.be with a short text where you informally describe the subject you would like to investigate during Relearn. Please send your proposals before the 15th of June, we will reply at the 25th of June the latest.

Resources & contact
→ email: registration@relearn.be
→ subscribe to the Relearn mailinglist
→ Relearn's gitlab repository
→ IRC channel: #relearn on Freenode
→ Photographs of previous Relearn editions can be found in Constant's gallery


Oproep voor tracks

Relearn is een week-lang collectief leer experiment met evenveel leraren als deelnemers. De collectieve studieweek zet parameters van/voor leren centraal, en zoekt manieren om deze te verplaatsen. Tijdens Relearn werken we met een reeks case studies, waarnemingen, vragen, of stapels studiemateriaal die als "tracks" de structuur van de week vormen. Relearn omarmt het resetten van denkmodi, om een uiteenlopende reeks aanpakken te heroverwegen, die voortkomen uit de ontwikkeling van onze culturen tot en via digitale entiteiten.

Naast een experiment in collectief leren, is Relearn ontstaan vanuit een interesse in Vrije en Open Source Software-cultuur en -praktijken als een manier om de productieprocessen en -kaders van technologie en cultuur te ondervragen.

Voor de komende Relearn zoeken we mensen die bereid zijn een track te starten rond een specifiek onderwerp, methodiek of probleem waar zij / hij momenteel aan werkt of wil onderzoeken. Een belangrijk aspect voor Relearn is dat een track niet volledig van te voren bepaald hoeft te zijn en dat er geen concreet eindproduct nodig is.

De editie van Relearn dit jaar is losjes verbonden aan een thema rondom zelf-organiseren en co-autonomieën met betrekking tot zowel machinale systemen als sociale formaties. We hopen dat de voorgestelde tracks als een lens kunnen gaan functioneren om ideeën rondom agentschap te reconstrueren en manieren te verkennen om deze te onderhouden. Met name in de huidige politieke en economische draaikolk willen we manieren ontdekken waarin co-autonomieën uit verschillende hoeken opnieuw onderzocht, gedeeld en gemaakt kunnen worden.

We laten ons zelf toe om dit woord, co-autonomieën, een prefix te geven, omdat het idee van autonomie alleen niet de nadruk legt op wederzijdse afhankelijkheden die we hopen te stimuleren. We bedoelen co-autonomie in de zin van een bewuste collectieve behoefte aan meerdere autonome systemen en praktijken, die ook alternatief, gelijktijdig, off-grid, zelfstandig of zelfbepalend kunnen zijn, maar niet in een vacuüm opereren die afgesloten is van sociale, politieke en economische relaties.

Voel je vrij om contact met ons op te nemen om ideeën of mogelijke vormen van bijdrages aan Relearn te bespreken. We kijken ernaar uit om samen te Relearn'en in de zomer van 2017!

Praktische info
Relearn vindt plaats tussen dinsdag 29 augustus en eindigt op zaterdag 2 september. Momenteel werken we samen met de gemeenschap in het Poortgebouw om te zien of dit onze Relearn locatie van dit jaar kan zijn. Na een traditie van eerdere jaren, zullen we proberen een hosting netwerk in de stad te regelen en een plaats te vinden voor elke deelnemer. Afhankelijk van onze subsidieverzoeken streven we naar de laagste deelname contributie voor de week, met een sterke voorkeur voor nul.

Hoe een track in te dienen
De lezer wordt uitgenodigd een voorstel in te dienen over een onderwerp dat in een collectieve setting kan worden onderzocht of ontwikkeld. Om een ​​track voor te stellen, stuur je een email naar registration@relearn.be met een korte tekst waarin het onderwerp informeel wordt beschreven. Stuur het voorstel vóór 15 juni, we zullen uiterlijk op 25 juni de emails beantwoorden.

Links & contact
→ email: registration@relearn.be
→ Abonneren op de Relearn mailinglijst
→ Relearn's gitlab repository
→ IRC kanaal: #relearn op Freenode
→ Foto's van eerdere Relearn edities zijn te vinden in Constant's gallery