Relearning Relearn

Relearn is a collective learning experiment with as many teachers as it has participants. It is motivated by the possibility to displace parameters of/for research, studying and learning.

Read more about Relearn.

Relearn is a summerschool which welcomes persons, artists, students, teachers from all backgrounds and disciplines. Participants will gather to learn from and teach to each other, beyond the traditional paradigms of education. Relearn researches convivial, experimental and deviant methods and means in the fields of design, computing and education, challenging the normal roles and separations in them (teacher/student, developer/user, art/life…).

Free culture and Libre software play a fundamental role at Relearn, as it facilitates a different approach to the tools we commonly use in our practices and lives. For instance, it can allow us to understand the influence that tools themselves exert on the way they are used, or the different social relations and economies that are formed between who creates and uses them. Such a questioning approach to technology feels urgent, in a time in which more and more social, political and personal issues are addressed by solely technological means.

///////////////////////////////////////////

Right now there is so very much to Relearn. We can't assume that we will be able to travel, cross borders, be together indoors, all things that were a given in the previous editions of Relearn.

Read more about the 2021 edition.

This year, the material conditions of public moments of gathering such as Relearn come under scrutiny: the amount of energy, fuel, safety measures, etc. to make it possible with people coming from different places for a short amount of time.

This is why we are thinking of this edition in terms of focusing on our local, Rotterdam. We do not see this as a turn towards some purely localist vision. We still wish to summon the best of what Relearn can offer: an international perspective and a chance to experience new and old ideas.

We aim to explore the importance of self-organisation and the use of experimental tools to build alternative systems and economies within the urban fabric of Rotterdam. We will be focusing on the materialities of the everyday — e.g. even the most modest of actions, such as purchasing or disposing of any of the trillions of plastic objects causes them to circulate through the twenty-first century and thousands of years into the future.

///////////////////////////////////////////

Relearn is een collectief leerexperiment met evenveel leraren als deelnemers. Samen kijken we naar de mogelijkheden om de parameters van leren, studeren en onderzoeken te verzetten.

Lees meer over Relearn.

Relearn is een zomerschool waar mensen van alle achtergronden en disciplines welkom zijn. Deelnemers komen samen om van elkaar te leren buiten de traditionele onderwijsparadigma's. Relearn onderzoekt conviviale, experimentele en afwijkende methoden en middelen op het gebied van ontwerp, informatica en onderwijs. Daarbij worden de tradionele rollen en scheidingen daarvan aangevochten (docent/leerling, ontwikkelaar/gebruiker, kunst/leven).

Free Culture en Libre Software spelen een fundamentele rol bij Relearn. Zij maken een alternatieve benadering mogelijk tot de hulpmiddelen die we gebruiken in onze dagelijkse praktijken en levens. Zo kunnen wij de invloed van tools begrijpen op de manier waarop zij worden gebruikt. Ook de verschillende sociale relaties en economieën die worden gevormd tussen wie tools maakt en wie ze gebruikt worden duidelijker. Een dergelijke bespiegelende benadering op technologie voelt urgent in een tijd waarin steeds meer sociale, politieke en persoonlijke vraagstukken uitsluitend met technologische middelen worden aangepakt.

///////////////////////////////////////////

Op dit moment is er zo veel om opnieuw te leren! We kunnen er niet vanuit gaan dat we de komende tijd kunnen reizen, de grens overgaan of binnen bij elkaar zitten; allemaal dingen die tijdens de vorige edities van Relearn vanzelfsprekend waren. Lees meer over de editie 2021.

Lees meer over de editie 2021.

Dit jaar kwamen de materiële voorwaarden van openbare samenkomsten als Relearn aan het licht: de hoeveelheid energie, brandstof, veiligheidsmaatregelen, etc. die het mogelijk maken dat mensen van verschillende plekken voor korte tijd samen kunnen komen.

Daarom richten we ons tijdens deze editie op onze lokale omgeving, Rotterdam. We zien dit niet als een omslag naar een puur localistische visie. We willen nog steeds het beste wat Relearn te bieden heeft bereiken: een internationaal perspectief en een kans om nieuwe en oude ideeën te ervaren.

We willen daarbij het belang van zelforganisatie onderzoeken en kijken naar het gebruik van alternatieve en experimentele middelen om alternatieve systemen en economieën op te bouwen binnen de stedelijke structuur van Rotterdam. We zetten de materialiteiten van het alledaagse leven centraal; zelfs de meest bescheiden handelingen, zoals het kopen of weggooien van plastic voorwerpen, kan ervoor zorgen dat deze nog duizenden jaren in de toekomst blijven rondcirkelen.

///////////////////////////////////////////

Details

 • Dates: 22-25 July (deadline for submissions is the 30th of June

 • What we offer:

  * 3 days of focused discussions, experiments, exercises and speculation in various locations in Rotterdam (we'll have a meet and greet on the first night)

  * Plenty of snacks and refreshments and 3 vegetarian/vegan meals a day

  * We are looking forward to practice careful conviviality together again! Physical presences will be protected as much as possible by adopting some security measures: max 12 people are allowed in the space with 1.5 meter distance between them. Hand gel, masks and Rapid SARS-COV2 tests are available.

 • Not implicitly necessary:

  * Laptops and phones

Read the open call for Relearn 2021

This year's edition will take place in and focus on Rotterdam. We aim to explore the importance of self-organisation and the use of experimental tools to build alternative systems and economies within the urban fabric of Rotterdam.

We propose a focus on the materialities of the everyday. With this in mind we want to apply materialism as a methodology to different topics and places, tracing/mapping the roots of things, substances and material agencies that run through us in the everyday. We want to engage with modes of doing that deviate from the predominant Western mode of distancing the human from the material world. Some examples of directions in which we can go are: tracing the routes of the food we eat, the material aspects of internet infrastructure, ecological impact of daily choices and their relationship to systemic causes.

In practice, it is an intensive IRL three day collective learning experiment with as many teachers as participants from all backgrounds and disciplines to learn from-and-teach each other, beyond the traditional paradigms of education from an interest in free culture and practices of care. There is no timetable or structure before hand, it will be defined by us together. Everyday different tracks (research vectors) will drive the conversation/work in different self-organised groups, which will reconvene at the end of each day to share and discuss the process (there is no expected outcome). As a result a printed publication will contain the documentation produced during the Relearn.

We invite you to apply by sending a short motivation text to relearn2021@riseup.net in which you can explain more about why a particular topic interests you, and how do you imagine we could engage with it as a group throughout the 3 days of Relearn. There is no admission cost. The deadline for submissions is the 30th of June. We also encourage you to share thoughts, ideas, references and images to our Relearn 2021 anarchive. Find out more below.

Praktische info

 • Datum: 22-25 juli (deadline voor inschrijving is 30 juni)

 • Wat we te bieden hebben:

  * 3 dagen gericht op discussies, experimenten, oefeningen en bespiegelingen op verschillende locaties in Rotterdam (we houden een 'meet and greet' op de eerste avond)

  * Snacks, versnaperingen en 3 vegetarische/veganistisch maaltijden per dag

  * We kijken er naar uit om samen weer voorzichtig te oefenen met gezellig samen zijn! Fysiek aanwezigen zullen zoveel mogelijk worden beschermd door het nemen van enkele maatregelen: In de ruimte zijn maximaal 12 personen toegestaan met een onderlinge afstand van 1,5 meter. Handgel, maskers en Snelle SARS-COV 2-tests zijn beschikbaar.

 • Niet impliciet nodig:

  * Laptops en telefoons
 • Let op: tijdens het evenement is Engels de voertaal.

Lees de 'Open Call' voor Relearn 2021

Deze editie van Relearn zal plaatsvinden in en focussen op de stad Rotterdam. We zullen het belang onderzoeken van zelforganisatie en het gebruik van experimentele tools om alternatieve systemen en economieën op te bouwen binnen de stedelijke structuur van Rotterdam.

We stellen voor om de nadruk te leggen op de materialiteit van het alledaagse leven. Met dit in gedachten willen we materialisme als methodologie toepassen op verschillende onderwerpen en plaatsen. Daarbij kunnen we de wortels van de dingen, substanties en materiële organisaties die door het alledaagse leven in kaart brengen. We willen ons richten op werkwijzen die afwijken van de overheersende westerse manier die de mens distantieert van de materiële wereld. Enkele voorbeelden van richtingen waarin we kunnen gaan zijn: het traceren van de routes die het voedsel dat we eten heeft afgelegd, de materiële aspecten van internetinfrastructuur en de ecologische impact van onze dagelijkse keuzes en hun relatie tot systemische oorzaken.

In de praktijk is Relearn een intensief driedaags collectief leerexperiment met evenveel leraren als deelnemers van verschillende achtergronden en disciplines. Deelnemers komen samen om van elkaar te leren buiten de traditionele onderwijsparadigma's, vanuit een interesse in Free Culture en Practices of Care. Er staat vooraf geen tijdschema of structuur vast. Deze worden gezamenlijk ter plekke bepaald. Elke dag zullen verschillende onderzoeksthema's het gesprek en werk aansturen binnen enkele zelfgeorganiseerde groepen. Deze komen aan het einde van elke dag opnieuw samen om het proces te delen en te bespreken. Er is geen verwachte uitkomst, maar uiteindelijk zal een gedrukte publicatie de documentatie bevatten die tijdens Relearn is geproduceerd.

We nodigen je uit om een korte motivatietekst te sturen naar relearn2021@riseup.net, waarin je uitlegt waarom een bepaald onderwerp je interesseert, en hoe je denkt dat we daar als groep mee aan de slag kunnen tijdens de 3 dagen opnieuw leren. De deadline voor inschrijving is 30 juni. Toelating is gratis. We moedigen je ook aan om gedachten, ideeën, referenties en afbeeldingen te delen met ons Relearn 2021 anarchief. Lees hieronder meer.

The what and the why of the Anarchive

In the run-up to July, we've opened up a shared digital space, as a low-tech hangout and a convivial mode of archiving. Analogous to the Relearn practice of archiving collective outputs without a focus on specific outcomes, this is our approach: the Relearn "anarchive".

Our anarchive can be defined in many ways. An autonomous place for the Relearn community to dialogue without words. As the traces of our collective thinking-out-loud. A collective warm up exercise familiar to the materialities of the everyday group chat. A clutter of information that is not the documentation of a past activity but of something that evokes the not yet known. An unhierarchical accumulation of images, documents and links to spark the tracks that perhaps will run through Relearn.

During the face-to-face event, we aim to have in-print forms of the anarchive available at hand. We will use the contents as a collective starting point for our discussions and a way to inform the mapping of our shared interests.

How does it work?

The anarchive can be experienced as a group chat: it is open for anyone to join, without registration and accessible through a regular web browser. It is a place to meet other relearners and share thoughts, images, PDFs, texts etc.

However, it is also a place to meet and interact with our friendly logbot. The logbot is a project which was created within the context of Varia as a way to support our modes of organisation and our need for on-the-fly archiving. It is Python program, written and maintained by Varia members, which sits in our group chats when invited and acts as a helpful co-anarchivist. This mode of ad-hoc digital archiving between friends is something we want to bring to the process of documenting our experience at Relearn this year.

Logbot responding to help messages

The logbot responds by name and takes as input your submissions for the Relearn anarchive. It can also guide you in the ways of working via a special @help message. Once the logbot accepts a submission it will then make them public: vvvvvvaria.org/logs/relearn-2021-anarchive. You can also see the archive on the right-hand side of this very web page.

How to contribute

If you are thinking through the loose ends of Relearn 2021 then please become a fellow anarchivist! You can visit the group chat via relearn2021.vvvvvvaria.org, choose a username and then it is possible to upload texts, documents, images etc and chat with other relearners. Once you close the browser window, you will be "logged out". This is more temporary mode of interacting with the archive.

It is also possible to log into the chat in a more permanent manner. The group chat is hosted on a server located in Varia and uses open source chat software. You can create an account and log in using a client on your computer or phone. To learn more about how to do that, see this getting started guide. Once you have your account, you can join the chat at this address: relearn2021@muc.vvvvvvaria.org. If you would like to have a Varia server account, please let us know and we can facilitate that.

Het hoe en waarom van het anarchief

In de aanloop naar juli zijn we een gemeenschapelijke digitale ruimte begonnen, als een soort "low-tech" ontmoetingsplek en een handig manier van archiveren. Samen met de Relearn praktijk van het archiveren van de collectieve proces zonder focus op specifieke uitkomsten, is dit onze aanpak: het Relearn "anarchief".

Ons anarchief kan op vele manieren gedefinieerd worden. Een autonome plek voor deelnemers om zonder woorden in dialoog te gaan, als sporen van ons collectief hardop denken. Een collectieve warm up die doet denken aan de alledaagse groepschat. Een wirwar van informatie die niet de documentatie is van een activiteit uit het verleden, maar van iets dat het nog onbekende oproept. Een niet-hiërarchische opeenstapeling van afbeeldingen, documenten en links om de sporen aan te drijven die door Relearn kunnen lopen.

Tijdens het plaatselijke evenement streven we ernaar om gedrukte versies van het anarchief bij de hand te hebben. We zullen de inhoud gebruiken als een collectief uitgangspunt voor onze discussies en een manier om onze gedeelde interesses in kaart te brengen.

Hoe werkt het?

Het anarchief kan worden ervaren als een groepschat: deze is voor iedereen toegankelijk, zonder registratie en via een gewone webbrowser. Het is een plek om andere Relearners te ontmoeten en gedachten, afbeeldingen, PDF's, teksten etc. te delen.

Het is echter ook een plek waar je onze vriendelijke logbot kan ontmoeten om een praatje te maken. De logbot is een project dat in het kader van Varia werd gecreëerd als een manier om onze methode van organiseren en onze behoefte aan on-the-fly archivering te ondersteunen. Het is een Python-programma, geschreven en onderhouden door Varia-leden. Op uitnodiging neemt deze deel aan onze groepschats en fungeert als een behulpzame co-anarchivaris. Deze manier van ad-hoc digitaal archiveren tussen vrienden is iets dat we dit jaar willen toevoegen aan de documentatie van onze ervaringen bij Relearn.

Logbot reageert op hulpberichten

De logbot reageert op naam en neemt uw inzendingen voor het Relearn anarchief als invoer. Het kan je ook wegwijs maken in de manier van werken via een speciaal @help bericht. Zodra de logbot een inzending accepteert, maakt het deze openbaar beschikbaar: vvvvvvaria.org/logs/relearn-2021-anarchive. Je kunt het anarchief ook aan de rechterkant van deze webpagina bekijken.

Hoe bij te dragen

Als je nadenkt over de losse eindjes van Relearn 2021, wordt dan een mede-anarchivaris! Je kunt de groepschat bezoeken via relearn2021.vvvvvvaria.org, en een gebruikersnaam kiezen. Vervolgens is het mogelijk om teksten, documenten, afbeeldingen etc. te uploaden en te chatten met andere Relearners. Zodra je het browservenster sluit, wordt je "uitgelogd". Dit is een meer tijdelijke manier van interactie met het anarchief.

Het is ook mogelijk om op een meer permanente manier in te loggen op de chat. De groepschat wordt gehost op een server in Varia en maakt gebruik van Libre Chat software. Je kunt een account aanmaken en inloggen met een client op je computer of telefoon. Voor meer informatie over hoe je dat doet, check deze handleiding. Zodra je je account hebt, kun je deelnemen aan de chat op dit adres: relearn2021@muc.vvvvvvaria.org. Als je een Varia account wil hebben, laat dat dan weten en wij zullen het regelen.